0

ข้าวสารบ้านนาวิลิต กับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เครื่องหมาย Q

ข้าวสารบ้านนาวิลิต กับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เครื่องหมาย Q


2020-08-25 15:13:49

          

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา..


บ้านนาวิลิตร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ ม.3 อาจสามารถ (บ้านบุงเบา) ยื่นเรื่องขอ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร "Q" เพื่อแสดงว่า สินค้าข้าวสารของเรานั้น มีคุณลักษณะทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐานทั่วไปด้านความปลอดภัย เช่น สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน รวมทั้งมีการตรวจประเมินระบบการผลิตหรือกระบวนการผลิตว่าผู้ผลิตมีความ สามารถในการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอได้ตาม มาตรฐานสินค้า โดยครั้งนี้ทางเราได้เครื่องหมายการรับรองแบบมาตรฐานทั่วไป เราชาวบ้านนาวิลิตและกลุ่มเกษตรกรบ้านบุงเบา ยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้คงคุณประโยชน์ต่างๆที่ดีไว้ของข้าวสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน เพราะสุขภาพดี มีขายที่บ้านนาวิลิต...