0

บ้านนาวิลิต กับการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม COPOP PGS

บ้านนาวิลิต กับการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม COPOP PGS


2020-06-18 11:09:01

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บ้านนาวิลิต ท่ายาง เพชรบุรี ได้หนังสือรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee System Certification Statement ได้รับการตรวจสอบรับรองเป็น เกษตรอินทรีย์ระนะปรับเปลี่ยน ปีที่ 1 ประเภท ข้าว และผักสลัด

โดยกรรมการตรวจสอบรับรองแบบมีส่วนร่วม COPOP PGS สหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด

และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บ้านนาวิลิต ท่ายาง เพชรบุรี ได้ทำเรื่องขอมาตราฐาน PGS (Participatory Guarantee System) มาตราฐานเกษตรแบบมีส่วนร่วม รับรองโดย มหาลัยราชภัฎเพชรบุรี กับเกษตรจังหวัดเพชรบุรี


โดยทาง IFOAM ให้คำนิยามสั้นๆว่า PGS คือ ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือของเครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้บ้านนาวิลิต ก็ยังคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน เพื่อให้ผู้บริโภคทุกท่านที่เลือกซื้อสินค้าของเรา ได้รับสินค้าที่ดี และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และรวมไปถึงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยสืบต่อไป..

เพราะสุขภาพดี มีขายที่บ้านนาวิลิต