0

บ้านนาวิลิต

บ้านนาวิลิต


2020-02-17 16:03:35

     “บ้านนาวิลิต” ถือกำเนิดจากการปลูกข้าว และการทำเกษตรผสมผสาน โดยยึดหลักพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ข้าว จึงเป็นหัวใจหลักของเรา วิถีแห่งข้าวได้สอนให้เราเรียนรู้ความสำคัญของการปลูก การเก็บเกี่ยว และการแบ่งปัน เราจึงไม่ได้มองข้าวเป็นเพียงวัตถุดิบ แต่ข้าวคือการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกัน


     เราเชื่อว่า ข้าว ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหาร การดำรงรักษาจิตวิญญาณแห่งแม่โพสพและความรู้คุณของชาวนาที่มีมาแต่บรรพกาลคือภาระกิจอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งของเรา     เราจึงคัดสรร “ข้าว” โดยเน้นที่ข้าวพันธุ์พื้นบ้านที่บรรพชนได้เลือกสืบสารต่อมาถึงรุ่นเรา ซึ่งมีความทนทานต่อโรคแมลงและภัยธรรมชาติ อีกทั้งมีรสชาติ กลิ่น และคุณสมบัติต่างๆกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักและสัมผัสกับรสชาติความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ และยังช่วยอนุรักษ์พันธุ์ข้าวที่หลากหลายให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป..


เลือกข้าวที่ ชอบ ในแบบที่ ใช่

เลือกข้าวสาร บ้านนาวิลิต