×
×

H A P P Y   T O  H E A L T H :)
Use Local ,Go Green and Feel Good
A B O U T  U S
B A A N N A V I L I Tร้านบ้านนาวิลิต ถือกำเนิดมาจาก การทำนา
ข้าว  จึงเป็นหัวใจหลักของเรา  วิถีแห่งข้าวได้สอนให้เราเรียนรู้ความสำคัญของการปลูก การเก็บเกี่ยวและการแบ่งปันเราจึงไม่ได้มองข้าวเป็นเพียงวัตถุดิบ
 เพราะข้าวคืือการแบ่งปันและคือการอยู่ร่วมกัน

ร้านบ้านนาวิลิตคัดสรรข้าว   โดยเน้นนำเสนอข้าวพันธุ์พื้นบ้านที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ข้าวในที่ลุ่ม ที่ดอน ตลอดจนข้าวไร่และข้าวดอยข้าวเหล่านี้ถูกคัดสรรด้วยวิธีการทางธรรมชาติประกอบกับการคัดเลือกจากรุ่นสู่รุ่นของบรรพบุรุษเพื่อเลือกข้าวพันธุ์ที่มีทั้งคุณภาพรสชาติ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม  ความหลากหลายเหล่านี้คือสิ่งที่เราอยากมอบให้ผู้บริโภค เพื่อจะได้เป็นทางเลือกนอกจากข้าวพันธุ์ทั่วไปที่หาได้ตามท้องตลาด
A B O U T    U S
B A A N N A V I L I T

ดำนา      


" ร้านบ้านนาวิลิต ถือกำเนิดมาจาก การทำนา "

ข้าว  จึงเป็นหัวใจหลักของเรา  วิถีแห่งข้าวได้สอนให้เราเรียนรู้ความสำคัญของการปลูก การเก็บเกี่ยวและการแบ่งปันเราจึงไม่ได้มองข้าวเป็นเพียงวัตถุดิบ เพราะข้าวคืือการแบ่งปันและคือการอยู่ร่วมกัน

ร้านบ้านนาวิลิต  คัดสรรข้าว   โดยเน้นนำเสนอข้าวพันธุ์พื้นบ้านที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ข้าวในที่ลุ่ม ที่ดอน ตลอดจนข้าวไร่และข้าวดอยข้าวเหล่านี้ถูกคัดสรรด้วยวิธีการทางธรรมชาติประกอบกับการคัดเลือกจากรุ่นสู่รุ่นของบรรพบุรุษเพื่อเลือกข้าวพันธุ์ที่มีทั้งคุณภาพรสชาติ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม  ความหลากหลายเหล่านี้คือสิ่งที่เราอยากมอบให้ผู้บริโภค เพื่อจะได้เป็นทางเลือกนอกจากข้าวพันธุ์ทั่วไปที่หาได้ตามท้องตลาด×

ติดต่อ