×
×
×

ติดต่อ
A B O U T U S
B A A N N A V I L I T
       

 บ้านนาวิลิต ถือกำเนิดมาจาก การทำนา
ข้าว  จึงเป็นหัวใจหลักของเรา  วิถีแห่งข้าวได้สอนให้เราเรียนรู้ความสำคัญของการปลูก การเก็บเกี่ยวและการแบ่งปัน
เราจึงไม่ได้มองข้าวเป็นเพียงวัตถุดิบ เพราะข้าวคืือการแบ่งปันและคือการอยู่ร่วมกัน

บ้านนาวิลิตคัดสรรข้าว   โดยเน้นนำเสนอข้าวพันธุ์พื้นบ้านที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ข้าวในที่ลุ่ม ที่ดอน ตลอดจนข้าวไร่และข้าวดอย
ข้าวเหล่านี้ถูกคัดสรรด้วยวิธีการทางธรรมชาติประกอบกับการคัดเลือกจากรุ่นสู่รุ่นของบรรพบุรุษเพื่อเลือกข้าวพันธุ์ที่มีทั้งคุณภาพ
รสชาติ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม  ความหลากหลายเหล่านี้คือสิ่งที่เราอยากมอบให้ผู้บริโภค เพื่อจะได้เป็นทางเลือกนอกจาก
ข้าวพันธุ์ทั่วไปที่หาได้ตามท้องตลาด